Privacyverklaring & auteursrechten

Privacyverklaring
Het Foto, gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hetfoto.nl 
info@hetfoto.nl

Deze privacyverklaring ziet toe op alle persoonsgegevens die Het Foto van u ontvangt. Het gaat om persoonsgegevens die zij ontvangt doordat u haar belt, een e-mail stuurt, een WhatsAppbericht stuurt, een chatbericht stuurt, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een contactformulier op de website invult en haar website bezoekt.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Uw gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen voor het beantwoorden van uw vraag of uw verzoek en/of voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. Er is een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens, omdat deze gegevens Het Foto in staat stellen uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. Deze gegevens zijn ook nodig om een overeenkomst met u te kunnen sluiten en om deze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren. Gegevens van bezoekers van de website worden niet bewaard, tenzij naam en contactgegevens zelf worden ingevuld bij bijvoorbeeld het formulier op de website.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Het Foto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, dan worden uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaard. Indien er wel een overeenkomst met u tot stand komt, dan worden uw gegevens vijf jaar bewaard nadat er over en weer geen verplichtingen meer uit de overeenkomst zijn. Na deze termijn worden uw gegevens verwijderd.

Worden uw persoonsgegevens met anderen gedeeld?
Uw persoonsgegevens worden alleen met anderen gedeeld, als dat nodig is om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden, voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met Het Foto heeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verstrekt aan onze boekhouder, bezorgdiensten en betaaldienstverleners. Uw persoonsgegevens worden niet aan anderen verkocht.

Uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om:

  • Uw persoonsgegevens in te zien,
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te passen of te wissen,
  • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en
  • Uw persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen.

Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Toestemming persoonsgegevens te verwerken.
Heeft u eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken? Dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Ik verwijder in dat geval uw gegevens, voor zover dit mogelijk is binnen de wet.

Klachten over het verwerken van uw persoonsgegevens
Vindt u dat uw rechten worden geschonden? Dan kunt u een klacht hierover indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website www.hetfoto.nl: cookies
Bij een bezoek aan de website www.hetfoto.nl worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze tekstbestanden bevatten uw persoonlijke instellingen voor een bepaalde website en informatie over uw apparaat (telefoon, computer of tablet). Deze tekstbestanden worden met pagina’s van www.hetfoto.nl meegestuurd en op uw apparaat opgeslagen.

Cookieverklaring
Er worden enkel gebruik gemaakt van functionele cookies. Die cookies zijn uitsluitend bedoeld voor het goed laten functioneren van de website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website aantasten. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen. De cookies staan op uw apparaat en niet bij Het Foto.

Bescherming persoonsgegevens
Het Foto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetfoto.nl.

Aanpassen privacyverklaring
Het Foto behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie van de privacyverklaring staat op www.hetfoto.nl.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Het Foto. De informatie op deze site is intellectueel eigendom van Het Foto. Deze informatie is alleen bedoeld voor uw eigen gebruik en mag louter daarvoor gebruikt worden.

In geval u informatie van deze site voor zakelijke of commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient u vooraf contact met Het Foto op te nemen en haar goedkeuring af te wachten. Totdat u deze goedkeuring krijgt dient u zich te onthouden van het gebruik van (beeld)materiaal voor zakelijke of commerciële doeleinden.

Het overnemen van teksten, beeldmateriaal of het ontwerp van de website www.het foto.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming resulteert in juridische actie.

Portretrecht
Het belangrijkste doel van Het Foto is het in opdracht maken van foto’s van mensen in haar studio of op locatie, waarbij personen herkenbaar op de foto staan. Als u in opdracht gefotografeerd wordt en Het Foto wil foto’s gebruiken waar u herkenbaar op staat, dan ligt er een modellen-contract aan ten grondslag. Deze wordt tijdens of na de foto opdracht ondertekend door de geportretteerde en geeft Het Foto en auteur van het beeld, recht om de foto te publiceren in haar portfolio, social media en promotionele doeleinden, zowel online als gedrukt.

Als een evenement wordt gefotografeerd, is het advies aan de opdrachtgevers van het evenement om in hun arbeidscontracten en reglementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en beelden commercieel te gebruiken. Het Foto is werkzaam als onderdeel van het evenement en het privacy reglement van het evenement is dan van toepassing.